Om EGA-systemet

(Artikel fra klubbladet sommeren 2012). redigeret 2017.

Reglerne for regulering af handicaps ændres radikalt pr 2.7.2012. Dette indlæg er meget længere end et normalt indlæg i et klubblad. Men det er omfattende – og ikke helt enkle – ændringer, som træder i kraft, og som vil have betydning for alle golfspillere. Det er derfor nødvendigt med en omhyggelig information. Så sæt dig godt til rette og læs det følgende i ro og mag. Nogle af passagerne skal måske læses mere end 1 gang for at blive forstået.


De nye handicapregler indebærer, at
• Der kan ikke ske handicapregulering på grundlag af private runder
• Mulighederne for at spille EDS-runder udvides og forenkles
• Hvert år vurderes hver enkelt spillers registrerede tællende scores.  Den såkaldte årsrevision, med henblik på en eventuel ændring af handicappet.
• Ved turneringer indføres fleksible bufferzoner. Betegnes CBA (Computed Buffer Adjustment).
• For spillere med handicap over 36 vil princippet for tildeling af slag blive ændret.


Hensigten med disse ændringer er, at handicapsytemet skal fungere stort set på samme måde i Danmark som i det øvrige Europa. Den dispensation, som DGU hidtil har haft i forhold til den europæiske golfunion – EGA , udløber d.1.7. og kan ikke forlænges. I det følgende vil jeg for hvert af ovenstående punkter uddybe, hvad ændringerne består i, beskrive konsekvenser og kommentere dem.
Der er normalt forskellige holdninger til, om ændringer er til det bedre eller til det værre. Sikkert også i dette tilfælde. Men min forventning er, at det vil gå med disse ændringer, som det gik dengang, vi indførte tidsbestillingen: Når vi først har vænnet os til det nye, er der næsten ingen, der ønsker de gamle tilstande tilbage.


Ingen handicapregulering på grundlag af private runder.


Bestemmelsen er meget klar, så den kan ikke uddybes. Men konsekvensen er, at en hel del af de handicapreguleringer i nedadgående retning, vi hidtil har kendt, ikke vil finde sted. Det betyder sikkert, at vore handicaps generelt vil komme til at ligge på et højere niveau end nu. EGA giver udtryk for, at man ligger i det rigtige handicap, hvis man hver 5. gang spiller i bufferzonen (neutral zone)eller bedre. Efter den målestok må mange af os nok erkende, at vores handicap er for lavt. Så handicapniveauet skal op, hvis vi skal sammenligne os med det øvrige Europa. Det passer godt sammen med, at hvis man – elitespillere undtaget – ser på de erfaringer mange af os har med at spille baner i det sydlige Europa, så er det næsten umuligt at spille i nærheden af bufferzonen. Men det kan de lokale spillere godt, så vores handicap må være for lavt i forhold til deres. Når ændringen er slået igennem, har vi mulighed for at konkurrere på lige fod med andre europæere.


EDS.


For fremtiden kan der spilles 3 EDS-runder pr kalenderuge. Spillere med handicap over 11,5  kan spille 9-hullers EDS, kan dog kun spille 1 af disse samme dag. Man kan tilmelde sig EDS ved på 1.tee at tilkendegive overfor sin markør, at man ønsker at den forstående runde er en EDS-runde og markere dette på scorekortet. Efter runden afleveres det underskrevne scorekort i hjemmeklubben eller selv taste resultatet ind i golfbox som markøren efterfølgende skal godkende. Det vil sige, at man for fremtiden også kan gå EDS-runder på andre danske baner. Årsagen til at de udenlandske baner er undtaget er, at DGU vil være sikker på, at den pågældende bane er korrekt rated.
Hvornår skal man så gå en EDS-runde? Mit svar på spørgsmålet er: Hver gang du spiller en runde, hvor
• din indstilling er, at gøre det så godt som muligt under hele runden.
• du spiller i overensstemmelse med alle golfregler (ikke noget med Mulligans, ikke noget med at give korte puts, kun bruge lovlige hjælpemidler osv.)
• du er indstillet på at aflevere scorekortet uanset, hvad resultatet bliver.

 

Årsrevision


Efter hver sæson vil der ske en vurdering af, om hver enkelt spiller har et retvisende handicap. Det siger sig selv, at for at denne vurdering kan foregå, skal der være nogle indberettede scores at se på. For at bevare et handicap, som kan reguleres på normal vis, skal man i løbet af en sæson aflever mindst 4 tællende scores. Alene dette faktum vil bevirke, at EDS-rundernes antal vil stige eksplosivt, idet over halvdelen af danske golfspillere i øjeblikket ikke afleverer et eneste scorekort i løbet af en sæson.
Princippet for årsrevisionen er som følger:
Ved aflevering af 0 -3 tællende scores: Grundlaget for en vurdering af, om handicappet er retvisende, er for spinkelt. Dette markeres ved, at spilleren tildeles et ”klubhandicap” i modsætning til et ”EGA-handicap”. Da klubhandicappet ikke kan reguleres, er det i en vis forstand inaktivt.  Man er med et inaktivt handicap ikke afskåret fra at spille golf, idet man kan spille alle de private runder, man vil. Men man kan ikke deltage i DGU-turneringer.  Deltagelse i en klubturnering er jo en mulighed for at få en tællende score, derfor har bestyrelsen i OEGK besluttet, at man gerne må stille op for at få en tællende score; men på grund af tvivlen om det retvisende i handicappet, kan man ikke vinde præmier.
Et inaktivt handicap kan gøres aktivt ved at aflevere 3 tællende scores (evt. EDS).
For spillere med handicap under 11,5, som af forskellige årsager næsten aldrig spiller mere end 9 huller, vil handicappet blive inaktivt, idet disse spillere ikke kan gå 9-hullers EDS. Dette er en urimelighed, idet mange af disse (ofte ældre og erfarne) spillere faktisk har et retvisende handicap, der burde reguleres på normal vis. I den situation bør spilleren rette henvendelse til handicapudvalget, som på grundlag af afleverede scorekort over 9 huller vil fastsætte et EGA-handicap for spilleren.
Ved aflevering af 4 – 7 tællende scores: Da der skal indgå mindst 8 scorekort i årsrevisionen , supplerer man med de seneste scorekort fra den foregående sæson, således at der bliver 8 kort ialt. Har man f.eks. 5 tællende scores i en sæson, finder man de 3 seneste fra året før frem.
Ved aflevering af mere end 7 tællende scores: Alle scorekortene tages i betragtning – også eventuelle No Returns. EGA har udviklet en model, som vurderer alle disse scores og som konkluderer et interval, som denne spillers handicap bør ligge i. Hvis det ikke er tilfældet, vil handicappet blive ændret henimod dette interval - dog med højst 3,0.
Man skal huske, at hvis årsrevisionen giver anledning til handicapændringer, f.eks. opad, så er det jo udtryk for at der i sæsonens løb efter hver tællende runde er sket en hel del handicapændringer på 0,1 opad. Revisionens ændring kommer oven i disse løbende ændringer, så der kan ske betragtelige forskydninger i løbet af et kalenderår.
Hvis handicappet ved årets slutning er lavere end ved årets begyndelse, eller hvis der har været en klar positiv udvikling i resultaterne i løbet af sæsonen, vil der ikke ske handicapændringer i forbindelse med årsrevisionen.
I en klub med 1600 medlemmer ville årsrevisionen have været en stor administrativ opgave; men vi har heldigvis golfbox, som klarer dette ved, at vi trykker på en knap. Men det kan nok ikke undgås, at handicapudvalget vil få en hel del henvendelser, når revisionen gennemføres. Som tidligere nævnt afleverer over halvdelen af golfspillerne i Danmark normalt ikke en eneste tællende score i løbet af en sæson. Hvis der ikke sker en ændring på dette område, vil over halvdelen af danske golfspillere ikke have et EGA-handicap i næste sæson. De kan spille alle de private runder, de har lyst til; men deres handicap kan ikke ændres uden, at en administrativ tung procedure skal gennemføres. Det skulle vi meget gerne undgå. Så derfor denne opfordring til alle medlemmer af OEGK: Sørg for at gå mindst 4 tællende runder – gerne EDS-runder – hver sæson.


Fleksibel bufferzone (CBA).


Den fleksible bufferzone erstatter den hidtil gældende 10%-regel, hvor handicapregulering opad suspenderes, hvis mindre end 10% af spillerne ligger i bufferzonen eller bedre.


Vi kender alle situationen, hvor det blæser og regner, alle teesteder er sat langt tilbage og/eller flagene er placeret bag greenbunkers. Alt sammen noget som bevirker, at det er vanskeligt at leve op til sit handicap eller bare spille i neutral zone. Andre gange er det lige modsat, så scores bliver dejligt høje. For at kompensere for disse ulige forhold vil der efter d.2.7. i turneringer, der afvikles vha. golfbox, blive opereret med fleksibel bufferzone. Betingelsen er, at der skal deltage mindst 10 spillere med et handicap på under 26,5, dvs. spillere fra handicapgrupperne 1 til 4.


At bufferzonen er fleksibel betyder, at hvis resultaterne samlet set ikke lever op til det, man måtte forvente med de pågældende deltagere, så forskydes bufferzonen. Forskydningen kan være fra +1 til -4. Hvis f.eks. udregningen viser, at bufferzonen skal forskydes med -2, så betyder det, at bufferzonen for en spiller i handicapgruppe 3 i stedet for den normale fra 33 til 36 points fastlægges til at være fra 31 til 34 points. Spillere der scorer 35 points eller bedre vil blive reguleret ned, spillere der højst klarer 30 points reguleres op, mens de der ligger i den forskudte bufferzone ikke reguleres.


Eksempel på CBA

 

Golfbox bruger deltagerlisten til  - på grundlag af handicapsammensætningen af spillere med hcp under 26,5 -  at foretage udregningerne. Hvis resultatet bevirker at bufferzonen skal forskydes, gælder det for alle spillere i turneringen uanset handicap.
At det har store konsekvenser kan ses af dette eksempel: En typisk dag for torsdagsherrerne ( d.26. april) var der 97 deltagere med lavere handicap end 26,5. De fordelte sig således:
 

Hcp.gruppe 1  hcp.gruppe 2 hcp.gruppe 3 hcp,gruppe 4
3 spillere 25 spillere 40 spillere 29 spillere


Ved hjælp af noget indviklet sandsynlighedsregning, hvor man tager udgangspunkt i EGAs forventninger til spillere i de 4 handicapgrupper, udregner golfbox med denne fordeling følgende intervaller:

 

Hvis antal spillere er i neutral zone eller bedre er 0-16 17-20 21-24 25-28 29-52 53-97
så forskydes buffer zonen -4 -3 -2 -1 0 +1Dette skema kan udskrives så snart startlisten foreligger, og den kan være oplyst for deltagerne, så snart den sidste start er sendt af sted.
Den pågældende torsdag var der 17 spillere i neutral zone. Hvis det havde været efter d.2.7. ville det have betydet, at bufferzonen skulle have været forskudt -3. Det var endda tæt på -4, som ville have betydet, at der ikke ville blive reguleret op. Af de 97 deltagere ville 13 være blevet reguleret ned og 73 op.
Med de gamle regler blev der rent faktisk kun reguleret 4 ned, mens 87 blev reguleret op. Med de nye regler ville de 4 spillere med nedregulering være blevet reguleret yderligere 3 skridt.
Det er altså meget anderledes, og det iøjnefaldende problem er, at spilleren ikke selv kan udregne sit nye handicap efter deltagelse i en match. Spilleren er nødt til at afvente, at det bliver registreret i golfbox. Af den grund er det meget nødvendigt, at matchkomiteerne er hurtige til at få afsluttet bureaukratiet omkring en match. Helst så spilleren næste morgen kan se sit nye handicap i golfbox. På trods af denne uhensigtsmæssighed er der ikke sket ændringer i golfregel 6.2: Det er fortsat spillerens ansvar, at det er det korrekte handicap, der fremgår af scorekortet, inden det afleveres. Lad os se, hvor stort dette problem egentligt er, når systemet er sat i gang.
Spillere med handicap over 36,0.
EGA-handicap kan højst være 36,0. Begyndere med et højere handicap kan kun reguleres ned, hvis de spiller under EDS-lignende forhold. Man skal altså forholde sig beskrevet ovenfor.
Som noget nyt bliver antallet af slag beregnet på en ny måde. Der vil ikke være en konverteringstabel for handicaps over 36. I stedet skal spilleren gå ind i konverteringstabellen og finde det antal slag spilleren skulle have haft, ifald handicappet havde været 36, 0. Det er f.eks 39 slag – altså 3 slag mere end handicappet. Så skal spilleren have 3 slag mere end sit aktuelle handicap. Hvis det f.eks er 48, så tildeles 51 slag. Den nye måde vil i de fleste tilfælde betyde enten uændret eller et mindre antal slag.

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyheder, information og gode tilbud fra Odense Eventyr Golf

Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik