Vedtægter for Torsdagsherrerne

 

Startbetingelser:

Min. 18 år.
Max. hcp. index: 36. Gyldigt EGA - handicap.
Gæster er velkomne efter betaling af match- & green-fee.

Torsdagsherre-matcherne er officielt tællende turneringer, dvs. man reguleres i hcp.

Klubbens generelle matchbetingelser er gældende.

Scorekort SKAL føres og underskrives af en deltagende i den aktuelle Torsdagsherrematch. (Bemærk medlemsnr. er eneste gyldige identifikation og skal derfor angives. Mangler dette = Diskvalifikation).

Match-fee: 40,- kr. pr. match. 600,- kr. for sæsonkort.(inkluderer gratis afslutningsfest) Se betalingsmuligheder under 'Procedure'.
Sæsonkort dækker alle matcher. Kan løses indtil 3. match.
Rækkeinddeling:

A-række: Hcp.index: +hcp – 16,9.
B-række: Hcp.index: 17 – 36,0.

OBS: Rækkeinddelingen kan rykke sig fra serie til serie alt efter deltagerantal i de to rækker.

Starttid:

Der kan spilles hele dagen.
Vi opfordrer til, at så vidt muligt spilles 4-bolde. Er du alene, så gå ned til Teestedet eller øvegreen, så kommer du ud hurtigst muligt. Golfbox er blokeret i tidsrummet 14.00-17.00, hvor der er boldrende.

Ved serieafslutning spilles der gunstart (se særlig plan herfor)

Procedure:

Meld dig til matchen på Golfbox inden Tee-off.

Betal via Mobile Pay . 4252 1641 eller via bankoverførsel til konto nr. 2370 – 4388362826.

Indtast score på det link der kommer frem i aften. Indtast samme dag, senest kl.22:30. Der dispenseres ikke for forglemmelser.

Tættest flaget afstand udfyldes online på nedenstående link: https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/torsdagsherrer/indtastning-af-par-3-taettest-flaget-424/

Man finder også indtastnings siden ved at gå ind på www.eventyrgolf.dk og videre ind under medlem->torsdagsherrer->Indtastning af Par-3 tættest flaget Skriv det også på jeres scorekort som vanligt.

Husk at tage et billede af scorekortet, eller gem det i forbindelse med stikprøvekontrol.

Gentagne manglende aflevering af scorekort kan betragtes som brud på § 3.5.5 og vil kunne medføre suspension af spillehandicap jf. §13.3

Det er forbudt at tilmelde sig matchen efter spil. (vil medføre indstilling til suspension af spillehandicap jf. §13.3)

Spillesystem:

Der spilles 5 serier. Hver serie består af op til 4 matcher. Matcher i en serie tæller til serieresultat. Den afsluttende sponsormatch kører særskilt men tæller med i "Den grønne jakke".
Rækkeindelingen  i alle matcher, sker efter det aktuelle handicap.
Alle matcher, dog undtaget afslutningsmatchen, er tællende til årsresultatet om "Den grønne jakke".

Før den sidste serie trækkes op til 3 dårligste runder fra, og de 25 bedste efter denne udregning, er dem der spiller med i Top 25 Playoffs. Hvis der eksempelvis i de første serier er spillet 20 matcher, så tæller de bedste 17 matcher! Dette gøres for at give folk en chance for at holde sommerferie uden det skal have store konsekvenser for ens chancer for at vinde den grønne jakke. I den sidste serie trækkes ingen runder fra.  

Pointsystem: Hver torsdag spilles om følgende point i A- og B-række:
1. plads : 100 point
2. plads : 95 point
3. plads : 90 point
4. plads : 85 point
5. plads : 84 point o.s.v
Fuldført : 1 point
Point til serie- og årsresultat deles mellem lige scores.
Ved pointlighed i en serie eller i årsregnskabet er vinderen, den spiller, der har flest 1. pladser. Ved fortsat lighed flest 2. pladser, derefter flest 3. pladser. Er der herefter stadig lighed efter flest spillede matcher. Derefter bedste seneste resultat.
Præmier: Der er præmie til nr. 1, 2, 3 og 4 i både A- og B-rækken.
Ved lige scores beregnes der på matchdagen efter reglen om laveste hcp. index.
Der er præmie for tættest på hul (skal være på green) på alle par 3 huller. Der er præmier på alle par 3 huller til både A-rækken og B-rækken. Der måles fra forkant hul til forkant af bold!
Husk, der skal være påført afstand på scorekort.

Der er præmie til nr. 1 og runerup i hver serie (udregnes som tidligere nævnt).
Sponsormatcher: Specielle præmier (udregnes der på matchdagen efter reglen om laveste hcp. index).
Scorekort, der ikke er korrekt udfyldt, medfører diskvalifikation. (Se speciel side om formelle krav til korrekt udfyldt scorekort). 
Ved præmiematcher er sidste indlevering af scorekort 15 min før start på præmieoverrækkelse.

Præmie-

overrækkelse:

Der er præmieoverrækkelse efter sidste match i hver serie. Alle opfordres til at deltage ved præmieoverrækkelsen af hensyn til sponsorer.
Det kræver tilstedeværelse til præmieoverrækkelse for at få udleveret en evt. præmie.
Substitut accepteres kun ved forudgående aftale, dog kan der max hentes præmie for 1 spiller. Modtager af præmie indsender mail med navn på præmieafhenter.
Bemærk! Ved sponsormatcher kræves personligt fremmøde.
Den Grønne Jakke:

Herreklubbens højeste æresbevis er ”Den grønne jakke”, som tildeles den samlede årsvinder ved afslutningsfesten. Pointtildelingen til Den grønne Jakke foregår således at alle spillere i en match (A- og B-række spillere) samles i én række. Der tildeles efterfølgende points som beskrevet ovenfor under pointsystem.

Afslutningsfest: Gratis ved deltagelse i min. 12 matcher (excl.drikkevarer). Antal matcher optælles efter antal spillede gyldige matcher. Afslutningsmatchen er ikke tællende match om Den grønne Jakke. Generalforsamling afholdes før spisning.
   

 

Bestyrelsen:    

Formand: Søren Nielsen

snielsen@post3.tele.dk...........................    tlf: 2033 6834

Sten Nielsen

stni1904@gmail.com.................................  tlf: 2623 9304

Per Steffensen

per.steff@mail.tele.dk .............................   tlf: 2175 5057

Carsten Panch Isaksen

carsten@panch.dk ....................................  tlf: 5180 5501

Sune Heilbo

she@ose.dk ..............................................  tlf: 2497 4410

Christian Busborg Mentzoni

cbusborg@hotmail.com ......................     tlf: 2424 6655

 
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik