Vedtægter for Odense Eventyr Golfklubs onsdagsdamer

 

§1 Foreningens navn

Odense Eventyr Golfklubs onsdagsdamer .

 

§2 Foreningens hjemsted

Odense.

 

§3 Foreningens formål

Klubbens formål er at fremme golfspil blandt kvindelige medlemmer i Odense Eventyr Golf

igennem golfspil og sociale arrangementer.

 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når

årskontingentet eller ugentlig deltagerbetaling er betalt.

 

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede

medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling

 

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige

generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned.

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før, og endelig dagsorden med

bilag offentliggøres 8 dage før.

 

5.4 Stemmeret. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.

 

5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.

 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal - dette gælder også vedtægtsændringer. Alle

afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3

medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden:

 

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse og suppleant
  • Valg af revisor
  • Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen

skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10% af medlemmerne ønsker

det.

 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter

modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved

den ordinære generalforsamling. 

 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

7.2 Bestyrelsen består af 5 til 8 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne 

mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.

 

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og udskiftes med hhv. 2 og 3 personer hvert år og kan genvælges.

 

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af besstyrelsens medlemmer er til 

stede.

 

7.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

§8 Regnskab / Økonomi

8.1 Regnskabsåret afsluttes op til nytår (regnskabsperioden er 1/1 - 31/12)

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en

status.

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af 

generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9 Aftaleret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at

indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte

bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.

 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der

påhviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,

når forslaget er indsendt til tiden og der er simpelt flertal for forslaget.

 

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med simpelt flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som

holdes med mindst en måneds mellemrum.

 

11.2 I tilfældes af opløsning gives foreningens formue til Odense Eventyr Golf. Der kan være tale

om specifikke formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

§12 Kommunikation

Kommunikation foregår via vores facebookside og vores opslagstavle.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. september 2020.

 

 

 
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik