Vedtægter for Odense Eventyr Golfklubs Onsdagsdamer

 

§1 Foreningens navn

Odense Eventyr Golfklubs Onsdagsdamer

 

§2 Foreningens hjemsted

Odense

 

§3 Foreningens formål

Klubbens formål er at fremme golfspil blandt kvindelige medlemmer i Odense Eventyr Golf igennem golfspil og sociale arrangementer

 

§4 medlemskab

4.1 Alle kvindelige golfspillere i Odense Eventyr Golfklub, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når årskontingent er betalt.

4.2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.

5.4 Stemmeret har alle fremmødte medlemmer

5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dette gælder også vedtægtsændringer. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden:

·        Valg af dirigent

·        Bestyrelsens beretning

·        Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

·        Indkomne forslag

·        Forslag til handlingsplan og budget

·        Valg af bestyrelsen og suppleant

·        Valg af revisor

·        Eventuelt

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen skal indkalde til en ekstra generalforsamling, når mindst 10% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.

7.3 Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år og kan genvælges

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov

 

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret afsluttes op til nytår (regnskabsperioden er 1/1-31.12.)

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9 Aftaleret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der på hviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og der er simpelt flertal for forslaget.

 

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med simpelt flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til Odense Eventyr Golf. Der kan være tale om specifikke formål, dette besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

Seneste ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 1. december 2021.

 

Underpunkter til OnsdagsdamerneOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik