Turneringsbestemmelser for Odense Eventyr Golf Klub

Regler:

Odense Eventyr Golf Klubs turneringer spilles efter reglerne fastsat af the Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews og the United States Golf Association, og oversat af Dansk Golf Union.

Tilmelding:

Deltageren er selv ansvarlig for rettidig tilmelding. Tilmelding kan kun foretages via GolfBox, og der betales samtidig turneringsfee.
Fleksmedlemmer skal, udover det fastsatte turneringsfee, betale greenfee på linie med gæstespillere.
Dette gælder dog ikke for EventyrUgen, Åbningsturneringen og Afslutningsturneringen.
Turneringspropositioner opsættes 4 uger før turneringsdagen, og tilmeldingen åbnes i GolfBox.
Tilmeldingsfrist fremgår af propositionerne.

Bortset fra ved klubmesterskab kræves der mindst 5 deltagere i en række for at rækken gennemføres.

D-rækken: Det er en forudsætning for deltagelse i en turnering, at D-række-spilleren har deltaget i minimum 2 kaninturneringer.

Juniorer:

I klubturneringer, hvor intet andet er anført i turneringspropositionerne, kan spillere deltage i juniorrækken til og med det kalenderår hvor spilleren fylder 18 år.

Startliste:

Startlisten udfærdiges af turneringsudvalget, og startlisten offentliggøres før turneringsdagen ved mail til hver spiller, og listen opsættes i klubhuset.

Startlisten vil endvidere fremgå af Golfbox.
Eftertilmeldning:

Eftertilmelding kan ske ved telefonisk henvendelse til turneringslederen. I tilfælde af plads i turneringen vil spillere fra reservelisten blive kontaktet telefonisk herom.

Eftertilmeldning til klubmesterskab accepteres ikke.

Afbud:

Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud personligt indtelefoneres til: Turneringslederen, hvis navn og telefonnummer fremgår af propositionerne på hjemmesiden og på de opsatte plakater. Turneringsfee vil ikke blive refunderet.

Afbud skal gives til turneringslederen senest 1 time før spillerens egen tee-off-tid.

Ved gunstart skal afbud gives senest 1 time før turneringens tee-off.

Senere afbud medfører i begge tilfælde karantæne i den førstkommende turnering i klubben (1 spilledags karantæne).

Afbud sendt som e-mail accepteres ikke.
Udeblivelse:

Udeblivelse fra en turnering i OEGK medfører karantæne i de 3 efterfølgende turneringer i klubben (3 spilledages karantæne).

Ved udeblivelse skal der udover turneringsfee og gebyr betales for eventuelle andre ydelser, f.eks. spisning. Rækkeskift:

Handicap opdateres inden startlisten offentliggøres og scorekort udskrives. Ændringer efter dette tidspunkt skal meddeles ved afhentning af scorekort. Når startlisten er offentliggjort, kan der ikke ske rækkeskift.

Starttid og startorden:

Spillerne skal starte og slå ud i henhold til turneringens startliste.

Spillerne skal indfinde sig ved teestedet senest 5 minutter før tee-off.
Scorekort:

Spilleren skal afhente sit scorekort senest 15 min. før spillerens tee-off.

Ved gunstart skal scorekortet dog afhentes senest 30 min. før tee-off.

Såfremt scorekortet ikke er afhentet som angivet, har turneringsledelsen ret til at tildele starttiden til en eventuel ventende spiller.
Turneringsledelsens ur er gældende.

Spillerens ansvar:

Det er spillerens ansvar:

- at det på scorekortet anførte handicap er korrekt.

- at fastslå scoren på hvert hul sammen med markøren.

- at alle tvivlsspørgsmål er afgjort inden scorekortet underskrives og afleveres.

- at markøren har underskrevet scorekortet.
- at underskrive - og dermed godkende scorekortet.

- at indlevere scorekortet til turneringsledelsen uden unødig forsinkelse.

Scorekort, der af turneringsledelsen bedømmes som ulæselige eller mangelfulde, kan medføre diskvalifikation. Lige scores:

Ved lige scores afgøres den endelige placering som følger:

- Hulspil - Sudden death play off.

- Slagspil - Laveste handicap. Derefter bedste score på sidste 9-6-3.

Dernæst lodtrækning.

Såfremt der anvendes en anden metode fremgår dette af turneringspropositionerne.

Langsomt spil:

Langsomt spil kan medføre at gruppen bliver sat under observation, med risiko for efterfølgende straf efter golfregel 6-7.
Tordenvejr:

Når turneringsledelsen har suspenderet spil på grund af en farlig situation/tordenvejr, må spillerne ikke genoptage spillet, før turneringsledelsen har givet ordre til, at spillet genoptages.

Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, er spilleren diskvalificeret, medmindre omstændighederne berettiger til at ophæve denne straf i overensstemmelse med regel 33-7.

Signal til, at spillet suspenderes på grund af en farlig situation/tordenvejr, vil være et akustisk signal givet f.eks. via kompressorhorn eller lignende.

Når spillet kan genoptages vil dette blive signaleret på samme måde som ved afbrydelse af spillet. Præmieoverrækkelse:

Præmieoverrækkelse foregår umiddelbart efter hver rækkes afslutning.
Ved gunstart foregår præmieoverrækkelse umiddelbart efter turneringens afslutning.
Med mindre andet fremgår af turneringspropositionerne, kræves der personlig tilstedeværelse for modtagelse af præmie, dvs. at fravær medfører tab af præmie, men placering bibeholdes. Præmien overføres til lodtrækningspræmie, der også kræver personlig tilstedeværelse.
Offentliggørelse:
Under turneringen vil der blive tage billeder af både personer og grupper. Vinderne vil blive fotograferet, sædvanligvis placering 1-3 sammen i en gruppe, samt spillere, der har vundet nærmest flaget-konkurrencen. Billederne vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside. Resultaterne vil være tilgængelige på GolfBox og de kan blive offentliggjort i lokale aviser.
Resultater af klubmesterskaber, samt billeder af vinderne, vil ligeledes blive offentliggjort på hjemmesiden, i golfbladene, f.eks. Dansk Golf, Golfavisen eller Golfbladet, samt i lokale aviser.

Buggy:

Buggy, lejet på anlægget, må anvendes ved turneringer. Anvendelse af eget køretøj skal godkendes af turneringsledelsen.
Der må ikke anvendes buggy ved klubmesterskab.

Caddie:

Det er tilladt at anvende caddie ved turneringer.

Mobiltelefoner:

Mobiltelefoner skal være på lydløs eller slukkede.

Der henvises til de særlige regler om brug af mobiltelefoner som afstandsmålere.
Revideret 24.05.2018


Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik