Beredskabsplan ved tilskadekomst og akutte ulykker på banen ved Odense Eventyr Golf

 

Hvorledes skal du forholde dig, hvis en medspiller eller andre, kommer til skade eller bliver ramt af akut alvorlig tilstand som f.eks. hjerteproblemer på banerne ved Odense Eventyr Golf?

 • Det er altid en god ide at have en mobiltelefon med på runden. Af hensyn til spillet, og ikke mindst medspillerne, bør telefonen være på lydløs.
 • Foretag en vurdering, efter bedste evne, af situationens alvorlighed.
 1. Kan tilskadekomsten eller sygdomstilfældet håndteres af de tilstedeværende?
 2. Kan den uheldsramte transporteres tilbage til klubhuset, uden at situationen derved forværres?
 3. Er der tvivl i forhold til ovenstående, gå da videre til næste trin.
 • Ring 112 i akutte tilfælde.
 • I mindre akutte tilfælde ringes til Sekretariatet på telefon: 65652020.
 • I akutte tilfælde ringes også til Sekretariatet, hvis tiden tillader det. Sekretariatet kan i så tilfælde være guide for ambulancen.
 • Indled førstehjælp.
 • Send en medspiller – eller en anden spiller på banen til klubhuset, hvor ambulancen vil ankomme til. Dette for at guide ambulancen frem til ulykkesstedet. (Udelades hvis det aftales med Sekretariatet, at de guider ambulancen) Guiden bruger den mellemliggende tid til at vurdere, hvorledes ambulancen bedst kommer ud til ulykkesstedet. Tag højde for grøfter og andre forhold som vil forhindre ambulancen i at nå frem.
 • Den der kontakter alarmcentralen opgiver navn og hvor der ringes fra (Odense Eventyr Golf, Falen 227) samt guidens placering. Følg i øvrigt instrukser fra alarmcentralen. Hvis der er mistanke om et hjertetilfælde er det vigtigt at oplyse alarmcentralen herom.

 

Ved hjerteproblemer
Er personen ved bevidsthed

 

 • Gør dit bedste for at optræde så roligt som muligt. Giv ikke din egen angst videre til patienten.
 • Få patienten ned at sidde. Gerne med støtte i ryggen, hvis dette er muligt.
 • Tal med patienten – spørg hvad denne oplever af symptomer.
 1. Ved blodprop i hjertet opleves ofte:

      - Svære smerter i brystet.

      - Udstråling af smerte til venstre arm, i nogle tilfælde begge arme.

      - Udstråling mod hals og kæbe forekommer ofte.
      - Åndenød eller kortåndethed kan forekomme.

 

Er personen bevidstløs

 

 • Undersøg om personen trækker vejret.
 1. Hvis ikke, undersøg om der er fremmedlegemer i den øvre del af halsen (F.eks. et gebis eller madrester. Er der det, fjernes det.
 2. Indled mund til næsemetoden (Husk at holde hovedet godt trukket bagover).
 • Undersøg om patienten har følelig puls.
 1. Undersøgelsen foretages bedst på halsen eller i lysken. Anvendes halsarterien skal undersøgelsen foretages hurtigt, for at undgå kompromittering af blodtilførslen til hjernen.
 2. Er der ingen følelig puls, og er patienten fortsat bevidstløs, indledes hjertemassage
 3. Hvis det er muligt, fremskaffes hjertestarteren fra klubhusets lounge. I sekretariatets åbningstid ringes på telefon: 65652020, og sekretariatet leverer hjertestarteren til ulykkesstedet. Udenfor sekretariatets åbningstid hentes hjertestarteren af en hjælper, hvis denne kan undværes på ulykkesstedet.
 4. Genoplivning udføres ved at trykke 30 gange pr. minut på brystbenet. Hænderne placeres ovenpå hinanden. Trykket gives med så lille en del af hånden som muligt (Håndhælen) og med strakte arme. Der trykkes ca. 5 cm. ned, og med 1-2 sekunders mellemrum. For hver 30 tryk foretages 2 indblæsninger med mund til næsemetoden (Husk at holde hovedet godt trukket bagover). Der fortsættes sådan til patienten vågner eller til professionel hjælp fremkommer.

 

Ved blødninger

 

 • Stands blødningen ved evt. at trykke en finger på såret, og hold det blødende sted så højt som muligt
 • Der findes en førstehjælpskasse i sekretariatet og ved hjertestarteren i loungen. Rekvirer om nødvendigt denne på telefon: 65652020 i åbningstiden. Udenfor åbningstiden hentes førstehjælpskassen af en hjælper.

 

Ramt af bold og eller mistet bevidsthed

 • Læg den tilskadekomne i aflåst sideleje
 • Frie luftveje sikres ved at bøje hovedet tilbage i nakken.
 • Ring 112 og følg anvisningen beskrevet først i dette dokument.

 

Giv altid sekretariatet besked om hændelsen. Måske er der forhold som skal optimeres efterfølgende.

 


Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik