Vedtægter for Odense Eventyr Golf Torsdagsherrer

 

§1 Foreningens navn

Odense Eventyr Golf Torsdagsherrer.

 

§2 Foreningens hjemsted

Odense.

 

§3 Foreningens formål

Klubbens formål er at fremme golfspil blandt mandlige medlemmer i Odense Eventyr Golf

igennem golfspil og sociale arrangementer.

 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når årskontingentet eller ugentlig deltagerbetaling er betalt.

 

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede

medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling

 

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 14 dages varsel alle medlemmer til den årlige

generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned.

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 7 dage før, og endelig dagsorden med eftersendes umiddelbart inden generalforsamling.

 

5.4 Stemmeret. Alle fremmødte mandlige medlemmer har stemmeret, der har minimum et års anciennitet, og ikke har kontingentrestance.

 

5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.

 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal - dette gælder også vedtægtsændringer. Alle

afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3

medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden: 

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor
Evt.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10% af medlemmerne ønsker det.

 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter

modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. 

 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

7.2 Bestyrelsen består af 3 til 6 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.

 

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og udskiftes med hhv. 2 og 3 personer hvert år og kan genvælges.

 

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

7.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

§8 Regnskab / Økonomi

8.1 Regnskabsåret afsluttes op til nytår (regnskabsperioden er 1/1 - 31/12)

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af 

generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9 Aftaleret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.

 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og der er simpelt flertal for forslaget.

 

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med simpelt flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

 

11.2 I tilfældes af opløsning gives foreningens formue til Odense Eventyr Golf. Der kan være tale om specifikke formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

§12 Kommunikation

Kommunikation foregår via vores facebookside, medlemmers e-mail og vores opslagstavle.

 

 

Vedtægter for Odense Eventyr Golf Torsdagsherrer

 

Vedtagelse og underskrift af bestyrelsesmedlemmer:

 

Odense, 14. februar 2022

 

 

_______________________________

Carsten Panch Isaksen

 

 

_______________________________

Christian Busborg Mentzoni

 

 

_______________________________

Per Steffensen

 

 

_______________________________

Sune Heilbo

 

 

_______________________________

Klaus Pedersen

 

 

Underpunkter til TorsdagsherrerOdense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik